§ 1. Medlemskap

Medlemskapet är personligt minimiålder för att teckna medlemsavtal via kortbetalning är 18 år. För dom som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemsavtal för dennes räkning. Vid besök på träningsanläggningen ska medlem alltid registrera sig via appen. Medlem är skyldig att alltid kunna uppvisa sitt medlemskap under vistelsen på träningsanläggningen vid eventuell kontroll. Medlem är skyldig att omgående meddela Fina mig vid ändring av namn, adress, telefonnummer och andra lämnade uppgifter. All korrespondens från Fina mig går till folkbokförd adress, din e-postadress eller mobilnummer.

 

§ 2. Betalning

Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis.

Betalning via kortbetalning
Alla träningsavgifter erläggs månadsvis i förskott. kortdragningarna sker vid varje månadsskifte den 28:e dagen i månaden). Medlemsavtalet gäller tillsvidare och tills avtalet sägs upp av endera parten. När du köper ditt medlemskap betalar du medlemsavgiften samt den första träningsperioden. Fina mig förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning. Avtal och eventuella rabatter som betalas via kortbetalning eller faktura prisjusteras automatiskt efter den obligatoriska 12-månadersperioden till nuvarande ordinarie pris. Företagsavtal förlängs med 12 månader åt gången. Retroaktiva prisjusteringar görs inte.

Betalning via faktura
Vid betalning via faktura gäller tio dagars kredittid. Åldersgräns för fakturabetalning är 18 år. Faktureringsavgift tillkommer på samtliga fakturor. Fina mig förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning.

 

§ 3. Avtalstid och uppsägning

Alla avtal är löpande och har en obligatorisk uppsägningstid på tre månader. Fina mig rekommenderar att uppsägning sker via telefon eller mail.

 

§ 4. Prisändringar

Eventuella prisjusteringar på medlemskapet sker vid årsskiftet och kommer att annonseras i god tid.

 

§ 5. Hälsotillstånd

Medlem och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i Fina mig aktiviteter.

 

§ 6. Trivselregler och träningsföreskrifter

Medlem förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa trivselregler och regler för användning utav utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse äger rum. Medlem får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder. Alkoholförbud råder i våra träningslokaler. Träning under obemannade tider kan endast ske där du har ett giltigt medlemskap. Gästträning får förekomma under ombemande tider om gilltigt betalning kan uppvisas.

 

§ 7. Dopning

Fina mig har nolltolerans vad gäller bruk av dopingklassade preparat. Fina mig tar därför avstånd från doping och tillåter oanmälda dopingkontroller. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker. Allt enligt dopinglagen (1991:1969) samt SFS (1999:44).

 

§ 8. Praktiska ändringar

Fina mig förbehåller sig rätten att göra smärre ändringar beträffande öppettider, förnyelse av utrustning och schemaplanering för gruppträning. Fina mig förbehåller sig rätten att stänga vissa delar av gym/gruppträningsverksamhet/omklädningsrum och dyl. vid smärre renovering – reparation, underhåll och servicearbeten. Ändringar kommer att meddelas medlem i god tid. Medlem ges rätt att under den aktuella tiden frysa sitt medlemskap. Om medlem frånträder avtalet p.g.a. ändringar i verksamheten som är till nackdel för medlem och ingen alternativ möjlighet ges, återbetalas eventuellt innestående belopp.

 

§ 9. Personuppgifter (GDPR)

 

Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Om du som registrerad önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Fina mig kommer detta att meddelas av
Fina mig. Registrerad kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Registrerad har rätt att vända sig till Fina mig och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas. Om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden. Om grov överträdelse av våra trivselregler begås kan medlem bli permanent spärrad, detta medför att vi kommer spara nödvändiga uppgifter i ett slutet system.

Barn under 18 år behöver målsmans samtycke för att bli registrerade som medlemmar hos Fina mig. Barn under 16 år måste träna i målsmans sällskap.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du tecknar ett medlemskap, när du väljer att handla i vår kassa, när du kontaktar oss, när du använder vår app eller web, eller någon annan av Fina mig tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

 

  • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e- postadress, mobiltelefonnummer, etc.
  • Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc.
  • Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt. • Historisk information – dina köp och din betalningshistorik.
  • Information om hur du interagerar med Fina mig – hur du använder våra tjänster, hur du lämnade tjänsten, eventuella automatiska utskick från Fina mig.
  • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, och digitala fotspår när du rör dig på vår websida. Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften.

 

§ 10. Utryckningskostnad

Medlem åtar sig genom sitt medlemskap att lämna lokalerna vid den tid som angivits som stängningstid. Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid kommer medlem att debiteras för utryckningskostnad.

 

§ 11. Identifiering

För att bli medlem hos oss krävs svenskt personnummer, svenskt kontonummer och giltigt svenskt ID-kort.

 

§ 12. Ångerrätt vid köp på internet

Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter mottagandet. Om du ångrar ditt köp vänligen kontakta oss per mail eller telefon. Konsumentverket har tagit fram en ångerblankett som finns på deras webbplats www.konsumentverket.se som du kan använda om du önskar. Återbetalning görs utan dröjsmål och senast 14 dagar efter konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts.

 

§ 13. Reklamation

I de fall vår tjänst inte motsvarar avtalets innehåll har kunden rätt att reklamera upp till 3 år från köp. Reklamation kan exempelvis göras i de fall vår tjänst påverkats av större lokalförändringar eller flytt, betydande förändringar i aktivitetsutbudet och utrustningssortiment eller vid eventuella fel och brister som ej överensstämmer med vad som utlovats i avtalet. Reklamerar köparen inte inom tre år från det att tjänsten mottagits, förloras rätten att åberopa felet. Lag (2005:62)

 

vill du avsluta ditt medlemskap, maila oss på info@finamig.se